Samarbetsparter/Yhteistyökumppanit

Hanaholmen
Vi på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla kontakter och samarbete mellan Sverige och Finland på alla samhällets områden. I samverkan med andra skapar vi olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt, tar initiativ och utreder utvecklingsbehov. Välkommen att delta i vårt program –  kom också gärna med samarbetsförslag!
www.hanaholmen.fi

Finlandsinstitutet
Finlandsinstitutet har som uppgift att presentera finländsk kultur och finländskt samhällsliv i Sverige, knyta långsiktiga kontakter mellan länderna samt stöda den sverigefinska minoriteten, dess språk och kultur. Institutets verksamhet finansieras med offentliga medel från både Sverige och Finland samt med fondmedel och privata pengar.
www.finlandsinstitutet.se

Esbo Stadsteater
Esbo Stadsteater är en professionell teater som grundades år 1988. Repertoaren består av egna produktioner samt inhemska och utländska gästföreställningar. Ett urval nationellt och internationellt framstående föreställningar inbjuds att gästspela på teatern. Den konstnärliga linjen är ambitiös och klar: utmanande, innehållsmässigt högklassiga egna produktioner av allt från klassiker till internationella och inhemska nyheter.
www.espoonteatteri.fi

Jyväskylä Stadsteater
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Kotka Stadsteater
Kotka Stadsteater grundades 1951 och ägs av Staden Kotka. Teatern huserar i civilgardets nyrenoverade hus från 1927.
www.kotkanteatteri.fi

Kuopio Stadsteater
www.teatteri.kuopio.fi

Uleåborgs Stadsteater
Uleåborgs stadsteater ligger på ön Vänmanninsaari i mynningen av Ule älv, nära det kommersiella centrum av staden och precis bredvid torget.
Eftersom teatern är något större än ön på vilken det står, en del av det är byggt ut över vattnet. Byggnaden ritades av arkitekterna Marjatta och Martti Jaatinen och stod färdig 1972. Den genomgick sedan omfattande renovering under 2002-2004. Byggnaden innehåller tre auditorier, med ungefärlig storlek på 440 m2 (sittplatser för 531 personer), 225 m2 (100-214 personer) och 165 m2 (65 personer). Den tekniska utrustningen i huset var fullt förnyad och moderniserad i samband med renoveringen.
teatteri.ouka.fi

Wasa Teater
Wasa Teater utnämndes till regionteater 1981 och verkar som en kulturinstitution i svenska Österbotten. Regionteaterstatusen innebär att Wasa Teater har kontinuerlig turnéverksamhet och att teatern varje spelår gör ett par produktioner som uppförs på olika orter inom teaterns verksamhetsområde. I dag upprätthålls Wasa Teater av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, en samkommun som består av femton svensk- och tvåspråkiga kommuner i Österbotten. Teatern erbjuder en mångsidig och bred repertoar för alla åldrar med bland annat klassisk och nutidsdramatik, musikaler, familjepjäser, barn- och ungdomsteater samt gästspel. Teatern har också en stor finskspråkig publik.
www.wasateater.fi

Åbo Svenska Teater
Åbo Svenska Teater, den enda svenskspråkiga professionella institutionsteatern i Åboland representerar historiska och kulturella värden i vår region och hela landet. ÅST:s verksamhet upprätthålls av Åbo Svenska Teaterförening r.f. Över 170 år av verksamhet i vårt gemensamma teaterhus har glatt generationer av teaterbesökare – vi hoppas att du vill vara med och stöda verksamheten för kommande årskullar!
www.abosvenskateater.fi

Nationaloperan
Finlands Nationalopera är ett opera- och baletthus som håller hög internationell standard. Denna nationella konstinrättning verkar för hela Finland: Nationaloperan och Nationalbaletten är de enda professionella opera- respektive balettensemblerna i vårt land, detsamma gäller operakören. Operans orkester är åter den största i landet. Operans repertoar är både diger och omväxlande. Nationaloperans uppgift är att framföra såväl tidlösa klassiker som nya verk, både inhemska och utländska.
www.opera.fi/se

Tammerfors Arbetarteater

Karleby Stadsteater
www.teatteri.kokkola.fi

Svenska Teatern Helsingfors
Svenska Teatern, som ligger i hjärtat av Helsingfors,  har två scener – Stora scenen med 503 åskådarplatser och MINI-scenen med plats för 127 personer.  I medeltal producerar Svenska Teatern 8-10 pjäser per år. Därtill kommer gästspel och samproduktioner med andra teatrar eller fria teatergrupper.
En av teaterns målsättningar är en mångsidig repertoar.
www.svenskateatern.fi

Korjaamo
På Kulturfabriken Korjaamo stöter publiken, varierande innehåll och kulturverkare på varandra under klubbkvällar, föreställningar, evenemang och utställningar. Internationellt sett erbjuder Helsingforsbelägna Korjaamo urban gränsöverskridande kultur för aktiva föregångare i form av teater, bildkonst, musik och kulturdiskussioner.
Kulturfabriken Korjaamo började ett betydande samarbete mellan det privata och det offentliga. Enligt överenskommelse med Helsingfors kulturcentral och stads museum renoverades byggnaden som tidigare fungerat som Spårvägsmuseum och togs i bruk av Korjaamo.
www.korjaamo.fi/fi

Tinfo
TINFO underlättar konstnärliga nätverk och stödjer internationella samproduktioner och partnerskap. TINFO främjar finländsk samtida teater och drama i utlandet.
www.tinfo.fi

Universitetet i Tammerfors (Researchcentret)
Är ett universitet som värdesätter kultur och fokuserar på att utbilda visionärer som förstår världen och förändrar den.
Inom forskningen fokuserar man på nutidssamhället och hälsa. Genom kunskap och utbildning bidrar universitetet att förbättra människor och samhällens hälsa och deras kulturella, sociala och ekonomiska välfärd.
www.uta.fi

Finlands Teatrar rf
Finlands Teatrar rf (förre Finlands Teaterförbund) som grundades år 1922 är intressebevaknings- och arbetsgivarorganisationen för de professionella teatrarna i Finland. Teatrar rf:s medlemmar utgörs av 46 teatrar; 45 teatrar runt om i Finland som omfattas av teater- och orkesterlagen, en som inte omfattas av lagen samt Finlands Nationalteater. Vi på Finlands Teatrar rf arbetar för att trygga verksamheten vid våra medlemsteatrar samt befrämja möjligheterna att producera god teater i Finland. Vi deltar aktivt i arbetet inom den kulturpolitiska sektorn för att därigenom befrämja och stärka de professionella teatrarnas ställning i Finland.
www.suomenteatterit.fi

Teakon
Teakon är en planeringsbyrå för föreställningsteknik och har fungerat som en självständig, professionell del av Teaterhögskolan i Finland sedan 1987. Teakons huvudsakliga verskamhet går ut på att konsultera och planera alla slags föreställningsutrymmen, både offentliga och privata.
www.teakon.fi

Svenska Ambassaden
www.swedenabroad.com

Finlands Ambassad
www.finland.se

Kulturfonden Sverige-Finland
Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden delar ut projektbidrag och vistelsestipendier. Varje år delar fonden också ut ett antal kulturpriser som inte kan sökas. Därutöver initierar fonden egna projekt. Kulturfonden för Sverige och Finland arbetar med två utskott: ett i Finland och ett i Sverige. Fondens arbete leds av en styrelse bestående av ledamöter från Sverige och Finland.
www.kulturfonden.net

Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.
www.riksteatern.se

Kungliga Dramaten
Här på Dramaten försöker vi berätta något väsentligt om mänskligt liv genom att vända saker och ting upp och ner. Paradoxer, överskridanden och drömmar. På teatern finns det plats för allt det som vi önskar oss av livet eller allt det vi helst vill slippa i verkligheten.
www.dramaten.se

Uusi Teatteri
Uusi Teatteri har nu på gång sitt nionde verksamhetsår. Teaterns egna produktioner riktas mot barn och ungdom. Att förstärka den andra och tredje sverigefinska generationens språk och identitet ligger alltid i centrum för teaterns verksamhet. Den nya minoritetslagstiftningen som trädde i kraft i början av 2010 ger detta arbete helt nya utmaningar och möjligheter
www.uusiteatteri.se

Teatercentrum (Sverige)
Om en professionell teater inte ägs eller styrs av någon utanför teatern, då är den fri. Den bestämmer själv. Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. Vi ska vara en stark röst för de grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst.
www.teatercentrum.se

Teatercentrum (Finland)
Teatercentrums verksamhetstanke är att främja de professionella teatergruppernas verksamhet samt att stärka deras ställning i Finland. Teatercentrum verkar som samarbetsorganisation för sina medlemsteatrar och fungerar som intressebevakare genom att aktivt delta i den kulturpolitiska debatten. Teatercentrum talar för ett mer jämställt teaterfält. Centret strävar, genom sin sociala påverkan, att närma det existerande teaterfältets verklighet och teaterlagen med varandra, eller m.a.o. påverka den offentliga finansieringens struktur.
www.teatterikeskus.fi

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
KTH ska vara ett framstående svenskt och internationellt tekniskt universitet, och hålla högsta kvalitet i all sin verksamhet.
www.kth.se

Stockholms Konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola, är landets största högskola för film, radio, tv och teater. Den nya högskolan – resultatet av sammanslagningen av Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet – har utbildningsprogram för de flesta yrken i de konstnärligt skapande branscherna
www.uniarts.se

Svensk Teaterunion
Svensk Teaterunion – Svenska ITI är en mötesplats för den svenska scenkonsten samt ett forum för utbyte och kontakt över gränserna. Som medlemsorganisation verkar unionen för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka se internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten. Unionen är svensk medlem i Internationella Teaterinstitutet, ITI, med centra i ett hundratal länder.
www.teaterunionen.se

Länsteatrarna Sverige
Länsteatrarna i Sverige är en ideell organisation som består av 19 medlemsinstitutioner, alla med ett regionalt uppdrag. Genom samverkan, utveckling och opinionsbildning stärker och stödjer vi de regionala scenkonstinstitutionerna i sitt uppdrag att erbjuda hög kvalitativ scenkonst för alla i hela landet. Utgångspunkten i vårt arbete är en väl fungerande samverkan mellan politikerna i teatrarnas styrelser och teatrarnas ledning.
www.lansteatrarna.se

Svenska Regissörsföreningen
SRF företräder huvudsakligen de regissörer som specialiserar sig på regi inom scenkonsten, medan de frågor som berör film, television och liknande handhas av Sveriges Filmregissörer. Organisationerna har dock ett nära samarbete, och det är inte ovanligt att medlemmar arbetar växelvis på det ena eller andra området.
www.regissorsforeningen.se

Mukulat
Mukulat är en tvåspråkig arena för sverigefinsk barnkultur. Vi vill skapa mötesplatser för sverigefinska familjer, svenska familjer, alla familjer! Tanken är att vår publik ska få ta del av roliga programpunkter, kladda, skaka rumpa och sjunga samtidigt som de på ett lekfullt sätt får bekanta dig med finska språket. Mukulat är en ambulerande verksamhet som funnits på följande orter: Borås, Eskilstuna, Göteborg, Haparanda, Stockholm, Karlskoga, Uppsala och Västerås.
mukulatfest.se

Cirkus Cirkör
Startade när Tilde Björfors och några artister som förälskat sig i nycirkusens möjligheter i Paris, bestämde sig för att sluta drömma stort och leva litet och istället satsa allt på att förverkliga sina drömmar. 16 år senare har mer än 1,2 miljoner människor sett Cirkus Cirkörs föreställningar på scener och festivaler i alla världsdelar utom Antarktis och 320 000 barn och unga har tränat, skapat och lärt genom cirkus. Cirkus Cirkörs huvudkontor ligger i Alby i södra Stockholm.
cirkor.se

Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
ATR utvecklar amatörteatern i Sverige och erbjuder ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen. Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. Dessutom är ATR Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 200 medlemsföreningar där fler än hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år.
www.atr.nu

Siftelsen Folkets Hubb
Stiftelsen Folkets Hubb äger och förvaltar avancerad teknisk utrustning som krävs för optiskt och elektriskt baserad mediekommunikation. Stiftelsen Folkets Hubb återinvesterar all eventuell avkastning i verksamheten och verkar genom att tillhandahålla datornät och utrustning till forskare som arbetar med lösningar som underlättar personlig kommunikation, skapar tillgänglighet i gles och landsbygd för kultur, utbildning och samhällstjänster. Stiftelsen tar gärna emot donationer i form av pengar eller utrustning. Utrustning som ägs av stiftelsen får icke brukas för vinstgivande kommersiell verksamhet.
www.folketshub.com

 

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada