Pilotprojekt: Samverkan för finska gästspel 2013-2015

Gästspelsstrategi Utvärdering av pilotprojekt 2013-2015

Sammanfattning
Med utvecklingen och etablerandet av en långsiktig nationell modell för en gästspelsslinga för teatergästspel från Finland har vi haft möjlighet att erbjuda kvalitativ scenkonst för den sverigefinska minoriteten. Från de projektvis turnerande finska föreställningar (2005-2010) har vi tack vare Scen utan gränsers tillkomst skapat en modell för att kontinuerligt kunna turnera flertalet finska föreställningar årligen. För att bygga ett långsiktigt arbete handlar det om att bygga arrangörsnätverk, bygga kunskap, effektivisera och hitta finansiering. Vi har genom scenkonsten bidragit till att uppfylla mål i de regionala kulturplanerna om nationella minoriteter samt i förvaltningskommunsuppdraget för det finska språket.
Gemensamt för de olika regionerna är betydelsen som nätverken har spelat lokalt, regionalt och nationellt för att tillsammans lägga upp ett arbete med tydlig ansvarsfördelning mellan alla olika parter. För ett kontinuerligt, övergripande arbete krävs en drivande projektledare och en regional samordnare som har det regionala ansvaret för att mötena blir av och verksamheten följs upp. Riksteatern har här en självklar roll.
I samtal med de olika samarbetsparterna framgår det tydligt att den övergripande samordningen av gästspels-
slingan är avgörande för regionerna för att kunna genomföra samtliga föreställningar.


 

Samverkan för finska gästspel – ett pilotprojekt 2013-2015

 

Långsiktigt samarbete och en gästspelsslinga i Sverige och Finland.
Metod och modellutveckling

Syfte
Genom teatergästspel vill vi, inom ramen för den svenska minoritetspolitiken, stärka den finska kulturen och det finska språket och därmed bidra till en ökad medvetenhet hos den sverigefinska minoriteten och den svenska språkmajoriteten om vår gemensamma kultur.

Gästspelen ska presentera samtida finländsk scenkonst och vara en del av ett aktivt kulturutbyte mellan Sverige och Finland. Gästspelen ska förstärka det lokala teaterintresset och visa publiken något den annars inte får se.

Tillsammans bygger vi expertis och stärker regioners kunskap och förutsättningar för att ansvara för minoritetsfrågan långsiktigt.

Bakgrund
Finska språket har sedan 2010 status som nationellt minoritetsspråk i Sverige och idag hör ca 60 kommuner till det så kallade finska förvaltningsområdet. Det innebär att de får statliga anslag för att stärka det finska språket, bland annat genom kultursatsningar. Även inom statliga kulturpolitiken och samverkansmodellen ska det finska språket och finsk kultur prioriteras. Kulturrådet har i sina yttranden över kulturplanerna från de landsting som redan är med i samverkansmodellen påpekat att ”enligt lagen (2009:724) om de nationella minoriteterna ska det allmänna främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. Av kulturplanen bör det framgå hur landstingen beaktar lagens intentioner inom kulturområdet.”

Från den 1 februari 2014 ingår sammanlagt 68 kommuner och 13 landsting/regioner i förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska.

Bakgrund Scenkonstsamarbete Finland Sverige och Scen utan gränser
Riksteatern har sedan 2005 haft ett intensivt kulturutbyte med Finland som inneburit gästspelsturnéer både till och från Finland. 2009 breddade man samarbetet till att innefatta fler samarbetspartners och utvecklingsområden, och en avsiktsförklaring undertecknades. Det har utmynnat i plattformen Scen utan gränser som Riksteatern koordinerar i Sverige. Samarbetet syftar till att utveckla scenkonsten inom områden konstnärligt utbyte, interaktivitet, teknik och ledarskap. Ett viktigt område idag är att utveckla gästspelsutbytet, som skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte.

Samverkansgrupp för nationell strategi- nationell turnésamverkan och kontinuitet
Inom ramen för Scen utan gränser bildades en arbetsgrupp bestående av Finlandsinstitutet, Uusi Teatteri, Riksteatern/ Scen utan gränser och Länsteatrarna för att utveckla samarbetet kring gästspel. Arbetsgruppen har identifierat ett antal orter, som tillsammans bildar en nationell ”turnéslinga” för framtida gästspel /utbyten  från Finland. Inventeringen baserar sig bland annat på erfarenheterna från 2012 års turné med ”Hallonbåtsflyktingen”, men främst på demografi och förvaltningskommuner med utökat ansvar för finska språket, runtom i landet .

Ett viktigt steg är att utveckla en nationell slinga med intresse för utbyte med Finland och skapa en struktur och modell för att långsiktigt säkra kontinuitet. I Finland finns en motsvarande  samverkansgrupp. Det finns sedan 2005 en gästspelsslinga som årligen tar emot gästspel från Sverige genom Riksteatern .

Genomförande
Vi genomför en pilot om 3 år. Tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer länkar vi samman 10-12  orter i landet som tillsammans utgör en nationell gästspelsslinga med 2 gästspel per år, samt skapar en struktur och finansieringsmodell där de lokala och regionala arrangörerna/aktörerna garanterar och avsätter medel till gästspel från Finland under denna period .

Scen utan gränser/Riksteatern koordinerar och administrerar föreställningsverksamheten för en nationell turnéslinga med en större produktion per år, som när den når de olika länen förläggs till en större teaterlokal i tätort med Riksteaterns arrangörsförening/finska föreningen och/eller kommun som arrangör, i samverkan med kommun och landsting. En nationell turnéslinga med en mindre produktion per år, förläggs till någon eller några av de övriga kommunerna i länet. Scen utan gränser är koordinerande och även medarrangerande part vid kringarrangemang och kompetensutbyte.

Samordning
I varje region skapas en arbetsgrupp som efter önskemål kan utökas med fler intressenter t ex andra kommuner i länet, teaterföreningar och olika finska föreningar. Riksteatern har även nationellt ett samarbete med Folkets hus och Parker samt Dramaten.

Idag består arbetsgrupperna av representanter från lokal riksteaterförening, Landstinget, Finska förvaltningsområdet, Kommun, Finsk förening, Riksteatern, Finlandsinstitutet, Länsteatrarna. Arbetsgrupperna  träffas vid 2-3 tillfällen per år för att gemensamt diskutera marknadsföring, publikarbete, aktiviteter mm.

Arbetsfördelning
Riksteatern regionalt är samordnande för projektet i länet.
Riksteatern/ Scen utan gränser koordinerar, administrerar, turnélägger föreställningsverksamheten.
Gästspel arrangeras av lokala arrangörer och aktörer i samverkan enligt lokal överenskommelse.

Finansiering
Föreställningsgaget är subventionerat av Riksteatern.( Föreställningarnas gage varierar från ca 15–25 000 kr för de mindre till ca 40- 50.000 kr för de större. )Dessutom behöver varje kommun gå in med en del för grundfinansiering, avsätta arbetstid samt erbjuda en spelplats. Landstinget i de olika länen behöver gå in med en del för grundfinansiering och administration. Lokal Teaterförening upplåter sina lokaler och sin personal för gästspel. Riksteatern Regionalt avsätter arbetstid för sin personal för samordning.

Samtliga i projektet deltagande teaterföreningar bidrar med sin ideella arbetstid.
Samtliga i projektet deltagande finska föreningar bidrar med sin ideella arbetstid.
Eventuella biljettintäkter tillfaller arrangören om inte annan överenskommelse görs.
En förlustgaranti för arrangerande teaterförening  kan sökas från  projektmedel, utifrån  de regionala medlen.

Uppföljning och utvärdering
Samverkansgruppen gör varje år en utvärdering av projektet avseende samverkan, konstnärlig kvalitet, publikarbete, publiksiffror, arrangörssynpunkter mm. Utvärderingen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i projektet.

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada