Bakgrund till Gästspel

Bakgrund till Gästspel från Sverige till Finland

Finland-Sverige teatersamarbetet fick en vitamininjektion då Riksteaterns Finlandsturnéer inleddes år 2004. Till en början turnerade man på fyra finska orter, men turnéerna växte i omfattning redan under den andra turnén då man uppträdde på sju orter under en period på ca två veckor för att senare uppgå till 9 orter. Bl. a produktionerna Körkarlen, Terminal, Utvandrarna, Doktor Glas, Syskonbädd och Svinalängorna, Bergsprängardöttrar, Idlaflickorna,  Cirqus Alfon mfl och senast Den hemliga stranden med Arja Saijonmaa. Alla föreställningar har varit utsålda eller så gott som fullsatta.

Initiativet till gästspelen kom från finländskt håll, då en grupp finländska teaterchefer som var på studiebesök på Riksteatern inbjöd Riksteatern att gästspela regelbundet i Finland.

De finländska teaterchefernas mål var att göra teatrarnas utbud mångsidigare och utvidga speciellt de finländska landskapsteatrarnas internationella kontaktyta. För finländarna har det från första början varit viktigt att gästspelen inte begränsar sig till huvudstadsregionen eller till enbart det finlandssvenska teaterfältet.

Projektet passade bra ihop med Riksteaterns strategi. Därtill insåg man på Riksteatern att projektet kan leda till ett samarbete som hjälper Riksteatern att förstärka sin nationella roll som kulturproducent för Sveriges minoriteter, i detta fall landets stora finskspråkiga minoritet. Projektet tog fart när Sveriges ambassad i Helsingfors anslöt sig till dess uppbackare. Ambassaden har från första början spelat en central roll i informationsgivningen, tryggandet av mångsidig finansiering, nätverksbyggandet och anordnandet av seminarieverksamhet i samband med turnéerna.

Esbo stadsteater åtog sig huvudansvaret för Finlandsturnéerna och har agerat arrangör och producent för turnéerna sedan verksamheten inleddes. Andra teatrar som har förbundit sig till att vara samarbets- och – värdteatrar är Tampereen Työväen Teatteri i Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborgs stadsteater samt svenskspråkiga Wasa Teater och Åbo Svenska Teater. År 2010 gästade turnén även Kotka stadsteater samt Mariehamn på Åland, där man även planerade för ett fortsatt samarbete. Senare har även Lappeenranta, Karleby och Joensuu stadsteatrar deltagit. Nätverkets finländska teatrar representerar hela det finländska teaterfältet, såväl geografiskt som språkligt.

Esbo stadsteaters och Åbo Svenska Teaters chefer Jussi Helminen och Joachim Thibblin har som befullmäktigade av de övriga samarbetsteatrarna spelat en central roll i urvalsprocessen för Riksteaterns turné av föreslagna föreställningar. Esbo stadsteater har fört prisförhandlingar för de andras del och varit ansökande part i finansieringsansökningar. Var och en av värdteatrarna har betalat sin andel av föreställningsgaget enligt salongsstorlek. Övriga utgifter (för resor, logi, dagtraktamenten, översättningar, information, koordination och seminarier) har täckts med bidrag.

Projektet har mottagit finansiering från både svenska och finska staten, fonder och affärslivet. Det finska undervisnings- och kulturministeriet har understött projektet med 6 000–12 000 euro i året, vilket motsvarar summan som svenska staten (Statens kulturråd, SI och Sveriges ambassad) har riktat till projektet. Totalfinansieringen kan indelas i fyra i medeltal ungefär lika stora ”korgar”: 25 % biljettintäkter, 25 % statsstöd från Finland och Sverige, 25 % från finländska och svenska fonder samt 25 % bidrag från det finländska och svenska affärslivet.

År 2008 blev turnésamarbetet ömsesidigt, då Tampereen Työväen Teatteris Fundamentalisten gästspelade på tio orter i Sverige med god publikuppslutning. Samma år anslöt sig även Uusi Teatteri – Nya Finska Teatern i Sverige till projektets samarbetspartners.Uusi Teatteriinriktar sig som enda svenska teater på att producera teaterföreställningar för landets finskspråkiga minoritet. Dess inträde förstärkte det finsk-svenska samarbetet till att omfatta även sverigefinska nätverk.

Under det därpå följande året fördjupades samarbetet ytterligare i och med den första samproduktionen Svinalängorna. Produktionen var ett samarbete mellan finlandssvenska Wasa Teater och teatergruppen Blaue Frau samt Riksteatern och den nyss nämnda Uusi Teatteri.

På teatrarna har man upplevt turnésamarbetet som viktigt och ömsesidigt givande i båda länderna. Föreställningarna har intresserat publiken. Turnéerna har fyllt salongerna i båda länderna. Textningen av gästspelen har bidragit till ett gott mottagande genom att avlägsna språkmuren.

I samband med gästspelen har man arrangerat tolkade seminarier för att fördjupa publikens teaterupplevelse och utvidga kännedomen om grannlandets språk och kultur. I regel har seminariehelheterna i anslutning till de olika Finlandsturnéernas tematik letts av Sveriges

ambassad i Helsingfors tillsammans med flera olika samarbetspartners (samarbetsteatrar, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Sverigeturnéernas seminarieverksamhet har byggts upp av Riksteatern och Finlandsinstitutet tillsammans med olika samarbetspartners som haft anknytning till de olika turnéernas tematik .

Avsiktsförklaring för fortsatt och fördjupad samverkan
Det lyckade och givande samarbetet ledde till diskussioner om att utveckla och fördjupa det finsk-svenska teatersamarbetet. På hösten 2009 undertecknade Riksteatern, Uusi Teatterioch nämnda finländska teatrar en avsiktsförklaring för fortsatt och fördjupad samverkan avseende scenkonstverksamhet.

2011- 2013 undertecknades en utvidgad avsiktsförklaring med scenkonstbranschens parter samt olika utbildnings – och forskningsinstitutioner i Sverige och Finland – vilket blev samarbetsplattformen Scen utan gränser.

 

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada