Värna om den kulturella infrastrukturen!

Filed in Kalendarium by on 7 januari, 2015

Länsteatrarna upprop

Uttalande från Länsteatrarna i Sverige  – Värna om den kulturella infrastrukturen!
På länsteatrarnas höstmöte 2014, som i år gick av stapeln på Västerbottensteatern i Skellefteå den 10-12 november, diskuterades regeringens kulturbudget och man konstaterade att stora resurser går till storstäderna i de reformer regeringen har prioriterat. Länsinstitutionerna är en garant för att medborgare i hela landet får uppleva professionell scenkonst av hög kvalitet. Länsteatrarna vill att staten stärker och värnar den kulturella infrastruktur som finns i Sverige. Representanter från de 19 länsteatrarna enades därför om ett gemensamt uttalande:

Länsteatrarna i Sverige önskar att staten värnar och stärker länsteatrarna, den kulturella infrastrukturen som finns uppbyggd i vårt land. Den ger möjligheter för många utanför storstadsområdena till konstnärliga upplevelser av hög kvalité och som är en garant för att de nationella kulturpolitiska målen förverkligas i landet.

I regeringens kulturbudget för 2015 är uppräkningen till kultursamverkansmodellen 0,5 %, det innebär i praktiken en rejäl nedskärning. Den tillfälliga utökningen av utvecklingsbidragen på 25 miljoner kr från kulturrådet försvinner. Myndigheten för kulturanalys som ska utvärdera effekterna av bland annat kultursamverkansmodellen läggs ner. Stora resurser går till storstäderna i de reformer regeringen har prioriterat.
Kultursamverkansmodellen – den största reform som genomförts i svenskt kulturliv i modern tid – förväntas bäras upp av regionerna och kommunerna, i och med det lämnar staten över ansvaret för de kulturpolitiska målen till regionerna utan att täcka kostnaderna. Under kulturutredningen uttrycktes en stor oro för att staten skulle abdikera från ansvaret för den nationella kulturpolitiken. Nu väcks denna oro på nytt.

På våra nitton länsteatrar skapar vi regional scenkonst i dialog med medborgarna. Dagligen arbetar vi för att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Det är inget enkelt arbete, men vi på länsteatrarna har spetskompetens för att skapa angelägen teater av hög konstnärlig kvalitet. Vi berättar berättelser i nära samverkan med de människor och det samhälle som vi verkar i. Vi anser att scenkonsten behövs, inte bara som ett tryggt och gemensamt rum för barn, unga och vuxna att tänka och fantisera fritt i, utan också som en motkraft mot rasismen i skolan och samhället. Många medborgare står i dag rädda och handfallna inför den rasism som hotar att växa. Här kan scenkonsten spela en oerhört viktig roll som fri arena för diskussioner om vilket samhälle vi vill ha.

De senaste valens resultat är en stark varningssignal för vilka konsekvenser det får när staten inte med kraft möter de utmaningar som landsbygden står inför. Klyftorna mellan storstadsregionerna och det övriga Sverige ökar. Vi ser med oro på den fördelning som är tydlig i vår nya regerings kulturbudget – där befolkningen utanför de tre storstadsområden inte har prioriteras.

Om regeringen vill vara hela Sveriges regering krävs att man höjer blicken från storstadshorisonten och tar ett krafttag för att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla hela Sveriges utveckling. Länsteatrarna i Sverige vill därför föra fram frågan om regeringen har för avsikt att göra en medveten, långsiktig och kraftfull satsning så att de kulturpolitiska målen kan nå alla invånare i Sverige?

Länsteatrarna i Sverige, höstmöte 2014 i Skellefteå

Comments are closed.

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada